ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

2020.06.18. (v1.00)

1. AZ ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT CÉLJA

Amikor az eumetrology.hu szolgáltatásait használja, az adatkezelőre bíz bizonyos személyes adatokat. Ezen Adatkezelési nyilatkozat célja, hogy segítse az érintettet annak megértésében, hogy az adatkezelő milyen adatokat gyűjt, miért gyűjti és mire használja azokat.

2. ADATVÉDELMI ALAPELVEK

Alapértelmezett adatvédelem (Privacy by default)

Az adatkezelő az adatkezelési tevékenységét az érintett önkéntes hozzájárulása alapján végzi, tehát kizárólag az érintett által megadott adatokat tárolja. Az adatkezelő az érintettektől csak a tevékenység ellátásához és a jogszabályi megfelelőséghez minimálisan szükséges személyes adatokat kér be és tárol.

Pontosság

Az adatkezelő minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatok haladéktalanul törölve vagy helyesbítve legyenek.

Célhoz kötöttség


A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történik, a szolgáltatás üzemeltetése céljából. Az adatkezelő a személyes adatokat nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon.

3. ADATKEZELŐ NEVE ÉS ELÉRHETŐSÉGE

Név: EUMETROLOGY Kft.

Cím: 1103 Budapest, Gyömrői út 150.

E-Mail cím: [email protected]

Internet cím: www.eumetrology.hu

4. ADATFELDOLGOZÓK NEVE ÉS ELÉRHETŐSÉGE

Név: EUMETROLOGY Kft.

Cím: 1103 Budapest, Gyömrői út 150.

E-Mail cím: [email protected]

Internet cím: www.eumetrology.hu

 

Név: Online ERP Hungary Kft.

Cím: 1145 Budapest, Szugló utca 9-15. 5. em. 516..

E-Mail cím: [email protected]

Internet cím: https://www.online-erp.hu/

https://www.online-erp.hu/adatkezelesi-tajekoztato

 

Név: Microsoft Office 365 Business

Internet cím: https://www.microsoft.com/hu-hu/

https://privacy.microsoft.com/hu-hu/privacystatement

 

Név: Google Analytics

Internet cím: https://www.google.com/analytics/

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl

5. MEGHATÁROZÁSOK

Adatkezelő

az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza

Adatkezelés

az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így az adat felvételétől, annak felhasználásán át egészen az adatok törléséig

Érintett

a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy

Személyes adat

A személyes adat bármely olyan adat, ismeret, vagy akár adatok összessége, amely egy konkrét, élő természetes személlyel közvetlenül vagy akár közvetve kapcsolatba hozható, beazonosítható, valamint az adatból levonható, az érintett személyre vonatkozó következtetés.

Címzett

Az a természetes személy, vagy gazdasági szervezet, akik számára az adatokat kiadják vagy kiadták, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket

Adatkezelés időtartama

Az a hónapokban meghatározott időtartam, amely után a személyes adatok törlésre kerülnek és visszaállításuk többé nem lehetséges

Technikai és szervezeti intézkedések

A megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtása annak biztosítása és bizonyítása céljából, hogy a személyes adatok kezelése a rendelettel összhangban történik

Adatfeldolgozó

az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel

Az érintett hozzájárulása

az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez

Vállalatirányítási rendszer: Olyan rendszer, mely a vállalat külső és belső folyamatait dokumentálja és vezeti. Az EUMETROLOGY Kft. vállalatirányítási rendszert használ, melyet az Online ERP Hungary Kft. üzemeltet.

6. AZ ADATKEZELÉS CÉLJAI

Weboldal látogatói adatok

Adatkezelés célja: A weboldal böngészése során a weboldal tárhelyszolgáltatója a szolgáltatás folyamatos működése, fenntartása, védelme, továbbfejlesztése, és visszaélések elkerülése érdekében rögzíti a látogatók adatait

Érintettek kategóriája: A weboldal látogatója

Adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása

Személyes adatok kategóriája: Érintett IP címe, látogatás dátuma és ideje, az érintett operációs rendszerével és böngészőjével kapcsolatos adatok, valamint a látogatott oldalak

Címzettek kategóriái: adatkezelő, adatfeldolgozó, a Google Analytics webelemző alkalmazása, mely segíti a weboldal statisztikáinak a mérését és elemzését

Az adatkezelés időtartama: Google Analytics által, a látogatástól számított maximum 27 hónap

 

Kapcsolatfelvétel a weboldalon elhelyezett kapcsolatfelvételi űrlap segítségével

Adatkezelés célja: Kapcsolatfelvétel, Információ kérés, Információ átadás

Érintettek kategóriája: A weboldal látogatója

Adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása

Személyes adatok kategóriája: Érintett IP címe, neve, e-mail címe, telefonszáma, cégének neve, üzenet szövege, valamint az érintett által önként megadott egyéb személyes adatok

Technikai és szervezeti intézkedések: Titkosított kapcsolat, fogadó e-mail belépési névvel és jelszóval védett

Címzettek kategóriái: adatkezelő, adatfeldolgozó, a Microsoft Office 365 Business alkalmazása, mely segíti az ügyféladatok tárolását és kezelését

Az adatkezelés időtartama: a kapcsolatfelvételtől számított maximum 60 hónap, amennyiben további üzleti érdek nem fűződik hozzá

7. TECHNIKAI ÉS SZERVEZETI INTÉZKEDÉSEK A GDPR 32. CIKK ALAPJÁN

Az adatkezelő technikai és szervezeti intézkedéseket alkalmaz annak érdekében, hogy megóvja a szolgáltatást és felhasználóit a birtokában lévő személyes adatokhoz való illetéktelen hozzáféréstől, illetve az említett adatok illetéktelen módosításától, közzétételétől vagy megsemmisítésétől.

A személyes adatokhoz való hozzáférés korlátozott, a hozzáférésre csak az adatkezelő azon alkalmazottai és alvállalkozói jogosultak, akiknek ezekre az adatokra az adatkezelő részére történő feldolgozása érdekében szüksége van.

8. AZ ÉRINTETTEK SZEMÉLYES ADATAIK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS JOGAI

Az adatkezelő mindent megtesz, hogy az érintett jogait (GDPR III. fejezete szerint) (tájékoztatás, hozzáférés, helyesbítés és törlés, az adatok hordozhatósága) az érintett írásbeli kérésére a törvényben meghatározott időszakon belül teljesítse, és az ehhez szükséges információkat rendelkezésre bocsássa.

Tájékoztatás

Az adatkezelő az érintett írásbeli kérésére 30 napon belül írásban tájékoztatást ad az érintettnek az érintett általa kezelt személyes adatairól, az adatkezelés céljáról, azok jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó(k) nevéről és címéről.

Hozzáférés

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát írásbeli kérésre az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő adminisztratív költségeken alapuló díjat számít fel.

Helyesbítés és törlés

Az érintettek írásban kérhetik a személyes adataik (vagy azok egy részének) módosítását és törlését. Ezen kérésekre az adatkezelő 8 napon belül visszajelzést küld.

Törlés abban az esetben lehetséges, ha az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja.

Adatok hordozhatósága

Az érintettek írásban kérhetik az általuk az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatok rendelkezésre bocsátását, széles körben használt, géppel olvasható formátumban.

Az adatkezelő a kérést követően ezt 30 napon belül az érintett számára rendelkezésre bocsátja.

Az érintettek a fenti kéréseket e-mailben az  [email protected]  címre küldve, vagy postai úton az adatkezelő címére küldött levélben kérhetik.