EUMETROLOGY Kft. elektronikus ügyintézési felülete (ÜF) és az ott elérhető szolgáltatások igénybevétele

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

2020.06.18. (v1.00)

1. PREAMBULUM

Az EUMETROLOGY Kft. (továbbiakban: szolgáltató) a weboldalán keresztül lehetővé teszi természetes vagy nem természetes személy (továbbiakban: ügyfél) számára az elektronikus ügyintézést. Ez egy internetes alkalmazás, amely az azonosított ügyfél számára egységesen elérhető lehetőséget biztosít az elektronikus ügyintézéshez szükséges nyilatkozatok, eljárási cselekmények és egyéb kötelezettségek teljesítésére, az ügyfél által igénybe vehető elektronikus ügyintézési szolgáltatások igénybevételére. Jelen dokumentum az EUMETROLOGY Kft. által nyújtott bérmérési szolgáltatásra (továbbiakban: szolgáltatás) vonatkozik.

Jelen dokumentum tartalmazza az ügyintézési felület (továbbiakban: ÜF) igénybevételének Általános Szerződési Feltételeit (továbbiakban: ÁSZF).

A felület bárki által igénybe vehető (ügyfél), aki sikeresen regisztrál. A sikeres regisztráció feltételei a helyes, valóságnak megfelelő és teljes adatmegadás a regisztrációs felületen. A regisztráció során az ügyfél kifejezetten elismeri, hogy megismerte és elfogadja az Adatkezelési tájékoztatóban, valamint az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat.

Szolgáltató a Szolgáltatást az ÁSZF alapján végzi.

2. ÁLTALÁNOS ADATOK, ELÉRHETŐSÉGEK

2.1. A szolgáltatóra vonatkozó adatok

Név:

EUMETROLOGY Termelő és Szolgáltató Korlátolt felelősségű társaság

Székhely:

H-1103 Budapest, Gyömrői út 150.

Postacím:

H-1103 Budapest, Gyömrői út 150.

Cégjegyzékszám:

01-09-325557

Adószám:

26350415-2-42

Telefonszám:

+36 (20) 411-6625

Internetes honlap címe:

www.eumetrology.hu

A szolgáltatás internetes honlapja:

www.eumetrology.hu/bermeres

 


2.2. Ügyfélszolgálat elérhetősége

A szolgáltatással kapcsolatos felhasználói bejelentések, panaszok, műszaki támogatás kérése ügyfelek számára az alábbi elérhetőségeken és  módon történhetnek:

            Bejelentések, panaszok, műszaki támogatás kérése:

Elektronikus ügyfélszolgálat

Nyitvatartás: Munkanapokon 8:00-16:30

E-ma il: [email protected]


2.3. Illetékes fogyasztóvédelmi hatóság elérhetősége

A természetes személy ügyfelek a következő módokon indíthatják fogyasztóvédelmi panaszaikat elsőfokú eljárás keretében személyesen, postai úton vagy e-mailben:

 • bármely kormányablakban,

 • Budapest Főváros Kormányhivatala kerületi hivatalaiban.  

Tájékoztató a fogyasztóvédelmi eljárásokkal kapcsolatban a következő internetes honlapon érhető el:

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/hirek/fogyasztovedelem

Kiemelt fogyasztóvédelmi feladatok esetén illetékes:

Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala

Fogyasztóvédelmi Főosztály

 1051 Budapest, Sas u. 19. III. em.

Telefon: +36 1/450-2598

E-mail:  [email protected]


2.4. Általános Szerződési Feltételek elérhetősége

A Szolgáltatásra vonatkozó jelen ÁSZF elektronikus dokumentum formájában megtalálható az aktuális Adatkezelési szabályzattal együtt a Szolgáltató honlapján (www.eumetrology.hu).

A Szolgáltatás igénybevétele kizárólag az ÁSZF elfogadása esetén lehetséges.


2.5. A szolgáltató adatkezelési szabályzatának az elérhetősége

A Szolgáltató adatkezelési szabályzata a szolgáltatás honlapján tekinthető meg. (www.eumetrology.hu)

3. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK, AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK CÉLJA ÉS HATÁLYA

3.1. Bevezető rendelkezések

Szolgáltató a ÜF-et az ÁSZF alapján, az abban foglalt szerződési feltételek mellett működteti. Az ÁSZF a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó általános rendelkezéseket, valamint a Szolgáltatás igénybevétele során a Felek között létrejövő jogviszonyból eredő jogokat és kötelezettségeket tartalmazza.

Amennyiben az üzleti kapcsolatok során valamely kérdésben az ÁSZF eltérően nem rendelkezik, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és más Magyarországon hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezései alkalmazandóak.

Az ÁSZF-ben használt kifejezések a szavak általános jelentésével bírnak, kivéve az ÁSZF „Fogalmak, rövidítések” címe alatt definiált fogalmakat, amelyek az ott megadott jelentést hordozzák.  3.2. Az Általános Szerződési Feltételek célja, jogszabályi háttere

Jelen ÁSZF célja, hogy az ÜF Szolgáltatásainak igénybevétele jelen ÁSZF-ben szabályozott feltételeknek megfelelően valósuljon meg.

Jelen ÁSZF határozza meg a Szolgáltatás igénybevételének általános jogi és kereskedelmi feltételeit.

Legfontosabb vonatkozó jogszabályok:

 • az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet, vagy GDPR),

 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: Ptk.).


3.3. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya

3.3.1. Tárgyi hatály

Az ÁSZF a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó általános feltételeket, valamint a Szolgáltatás igénybevétele során a Felek között létrejövő jogviszonyból eredő jogokat és kötelezettségeket tartalmazza.

3.3.2. Személyi hatály

Az ÁSZF személyi hatálya kiterjed a Szolgáltatóra, valamint a Szolgáltatást igénybe vevő természetes és jogi személyekre, jogi személyiség nélküli szervezetekre (ügyfél), valamint a Felek természetes személy alkalmazottaira, és a Felek által felhatalmazott és jogosultsággal rendelkező természetes személyekre a Szolgáltatás nyújtása és igénybevétele során.

3.3.3. Időbeli hatály

Az ÁSZF a címlapon megjelölt időpontban lép hatályba és új verzió kiadásakor hatályát veszti.

3.3.4. Területi hatály

Az ÁSZF a ÜF szolgáltatójának Magyarország területén nyújtott szolgáltatásaira terjed ki azzal, hogy a szolgáltatást az ügyfél a világ bármely pontjáról megrendelheti.


3.4. Az Általános Szerződési Feltételek módosítása

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot az ÁSZF egyoldalú, a másik Fél előzetes értesítése nélkül történő módosítására. Szolgáltató az ÁSZF módosítását közzéteszi a Szolgáltatás internetes honlapján.3.5. Közzététel

Jelen Általános Szerződési Feltételeket a Szolgáltató a Szolgáltatás internetes honlapján a  www.eumetrology.hu   oldalon az ügyintézési felületen közzéteszi.

4. A SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA, FUNKCIONALITÁSA

Természetes és jogi személy ügyfél számára nyújtott azonosításhoz kötött ÜF szolgáltatások

 • Regisztráció:  első ügyfél adatbeküldés után az ügyfél profil létrehozása.

 • Profilkezelés:  az ügyfél a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges, valamint az ügyfél hozzájárulása szerinti egyéb személyes adatainak, technikai azonosítóinak, beállításainak, nyilatkozatainak kezelése.

 • Ügystátusz:  az ÜF biztosítja az ügyfél számára a folyó ügyeinek áttekintését három kategóriában: árajánlatok, eredmények és számlák.

 • Természetes személy által képviselt nem természetes személy ÜF-en tárolt adataihoz való hozzáférés, kezelés:  az erre jogosult ügyfél kapcsolattartó saját ÜF profiljában elérhetővé válnak az általa képviselt nem természetes személyhez rendelt információk.

 • Az ÜF-en keresztül nyújtott elektronikus ügyintézési szolgáltatások elérésének biztosítása

 • Bérmérési szolgáltatásra történő ajánlatkérés

 • Bérmérési szolgáltatásra kapott ajánlat alapján a szolgáltatás megrendelése (fizetési kötelezettséget von maga után)

 • Megrendelt bérmérési szolgáltatás eredményeinek áttekintése, véleményezése, esetleges panasz bejelentése

 • Lezárt bérmérési szolgáltatáshoz kapcsolódó számla megtekintése

5. AZ IGÉNYBEVÉTEL FELTÉTELEI

5.1. A Szolgáltatás igénybevételének folyamata

5.1.1. Természetes és jogi személyek esetén

Az ügyfél a ÜF-et regisztrációval, külön jogi aktus nélkül, elektronikus úton veheti igénybe.

A Szolgáltatás igénybevételét az ügyfél az ÜF webes felületén kezdeményezi. Azonosítását követően a Szolgáltatás első alkalommal történő igénybevételekor a regisztráció során felhasználói profil kerül számára létrehozásra.

Az ügyfél saját, illetőleg az általa képviselt nem természetes személy nevében veheti igénybe az ÜF szolgáltatásait. Egy adott nem természetes személynek több képviselője (kapcsolattartója) is lehet.

Jelen ÁSZF értelmezésében a nem természetes személyt képviselő természetes személy kapcsolattartók nem minősülnek a szolgáltatás jelen ÁSZF-ben meghatározott fogalma szerinti ügyfélnek, hanem a képviselt nem természetes személy az ügyfél ebben az esetben.

A szolgáltató a leadott regisztrációt követően ellenőrzi az adatok helyességét és valódiságát. Ezen adatok megfelelősége esetén a szolgáltató jóváhagyja az ügyfél regisztrációját, amelyről az ügyfelet a megadott e-mail címen a szolgáltató értesíti. A szolgáltató fenntartja a jogot a regisztráció megtagadására indoklás nélkül.

 

5.2. A Szolgáltatás igénybevételének feltételei

5.2.1. A Szolgáltatás igénybevételének műszaki feltételei

Az ÜF ügyfelek számára nyújtott szolgáltatásait az érintett személyek az ÜF online felületén vehetik igénybe.

5.2.2. A Szolgáltatás igénybevételének adminisztratív feltételei

A Szolgáltatás igénybevételének feltétele jelen ÁSZF elfogadása.

A Szolgáltató ellenőrzi a regisztráció során megadott adatokat. Amennyiben a csatlakozás feltételei teljesülnek, a Szolgáltató elfogadja a csatlakozásra vonatkozó kérelmet, és regisztrálja a csatlakozni kívánó személyt az ÜF-re.

 

5.3. Az ügyféli jogviszony keletkezése és megszűnése

5.3.1. Nem természetes személy esetén

A Szolgáltatáshoz történő csatlakozásra vonatkozó regisztráció egyedi ügyféli jogviszonyt keletkeztet a Szolgáltató és az ügyfél között.

A regisztrációt követően a Szolgáltató jelen ÁSZF rendelkezéseinek megfelelő időszakban és rendelkezésre állás mellett folyamatosan biztosítja az ügyfél részére a Szolgáltatás igénybevételének lehetőségét.

A jogviszony megszűnik, ha

 1. az ügyfél jogutód nélkül megszűnik,

 2. az ügyfél jogutóddal megszűnik (átalakul) és a jogutód szervezet(ek) nem regisztrál(nak) a Szolgáltatónál,

 3. az ügyfél rendes és rendkívüli felmondásával,

 4. a Szolgáltató rendes és rendkívüli felmondásával,

 5. a Szolgáltató a Szolgáltatást megszünteti.

Az ügyfél jogutód nélküli megszűnése esetén a megszűnés bejelentése az ügyfél felelőssége és kötelezettsége, ezentúl az ügyfél köteles minden tartozását rendezni a szolgáltató felé a megszűnése előtt.

A megszűnő ügyfél köteles minden szükséges intézkedést (pl. számlák kifizetése) és értesítést megtenni a megszűnéséig annak érdekében, hogy a szolgáltatás nyújtásának zavartalansága a jogutódlás során biztosított legyen.

A Szolgáltató a jogviszonyt és a szolgáltatás nyújtását rendkívüli felmondással megszüntetheti az alábbi esetekben:

 • Az ügyfél súlyosan megsértette a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó előírásokat, ezzel veszélyeztetve a Szolgáltatás biztonságos működését.

 • Az ügyfél lejárt hátralékkal rendelkezik, amelyet felszólítás ellenére sem egyenlít ki.

A jogviszony bármelyik fél egyoldalú jognyilatkozattal történő megszüntetése (rendes felmondása) lehetséges. Ügyfél felmondás esetén azzal a feltétellel, hogy az ügyfél a szolgáltató által elvégzett (rész)munka ellenértékét a szolgáltatónak számlája ellenében megfizeti.

Az ügyfél a jogviszonyt rendkívüli felmondással kizárólag abban az esetben szüntetheti meg, ha a Szolgáltató neki felróható okból, legalább 15 munkanapig nem biztosítja a Szolgáltatás rendelkezésre állását, vagy ha a Szolgáltató az ÁSZF-ben, vagy valamely más jogszabályban előírt követelményt súlyosan és igazoltan megsért. Az ügyfél a rendkívüli felmondást írásban nyújthatja be.

Az egyoldalú jognyilatkozattal történő megszüntetés (felmondás) a másik fél általi igazolt kézhezvétellel hatályosul.

 

5.3.1.1.  Szolgáltatóval történő egyedi szerződés megléte

Amennyiben a nem természetes személy rendelkezik jelen ÁSZF-től különböző (egyedi) megbízási szerződéssel a szolgáltatóval, úgy jelen ÁSZF azon pontjai érvényesek, melyeket az egyedi szerződés nem ír felül. Minden egyéb esetben az egyedi szerződés pontjai érvényesek.

Természetes személyek részére nincs lehetőség egyedi szerződéskötésre.

5.3.2. Természetes személy ügyfél esetén

A természetes személy ügyfélnek nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő természetes személy és a Szolgáltató között a jogviszony a regisztrációval és az ÁSZF elfogadásával  jön létre és az ÜF regisztráció megszüntetését követően szűnik meg.

6. A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK PÉNZÜGYI FELTÉTELEI

A Szolgáltató az ÜF használatát díjmentesen biztosítja. Az ÜF-en leadott igényekre (bérmérési feladatok) a szolgáltató ajánlatot készít, amely ajánlat ügyfél általi elfogadása esetén (ÜF-en tett egyedi elektronikus aláírás és elfogadás gombra történő kattintás vagy ügyfél által küldött egyedi beszerzési megrendelés (PO)) az ügyfélnek fizetési kötelezettsége keletkezik a mindenkori ajánlatban szereplő végösszeg mennyiségének megfelelő értékben.


A szolgáltató a munka elvégeztét követően teljesítési igazolást ( továbbiakban TIG) küld az ügyfél részére. A TIG tartalmazza az eredmények elérhetőségének linkjét, mely egy letöltési link, ahonnan az ügyfél az eredményeket le tudja tölteni a saját számítógépére. Az ügyfélnek 5 naptári nap ideje van arra, hogy a TIG-en tett nyilatkozattal az eredményeket elfogadja, vagy panasszal él. Amennyiben 5 naptári napon belül nem érkezik reakció a TIG-re, úgy a szolgáltató a munkát teljesítettnek tekinti és jogosult a számla kiállítására az ügyfél részére. Az ügyfél kifejezetten kötelezi magát arra, hogy a jelen szerződésben meghatározott feltételek szerint megrendelt, elvégzett és teljesített munka alapján a szolgáltató által készített számla összegét a számlán szereplő fizetési határidőn belül a szolgáltató számlán jelölt bankszámlájára visszavonhatatlanul átutalja.


Amennyiben az eredmények elküldésétől számított 5 naptári napon belül panasz érkezik az ügyfél részéről, úgy a szolgáltató a panasz vizsgálatának lezártáig nem jogosult számla kiállítására, viszont a panasz vizsgálat lezártának pillanatától a munkát lezártnak és teljesítettnek tekinti, tehát jogosult az elvégzett munka alapján számla kiállítására az ügyfél részére. Az ügyfél kifejezetten kötelezi magát arra, hogy a jelen szerződésben meghatározott feltételek szerint megrendelt, elvégzett és teljesített munka alapján a szolgáltató által készített számla összegét a számlán szereplő fizetési határidőn belül a szolgáltató számlán jelölt bankszámlájára visszavonhatatlanul átutalja. 

7. A SZOLGÁLTATÁS ELÉRHETŐSÉGE, JOGOSULTSÁGI KÉRDÉSEK

7.1. A Szolgáltatás elérhetősége

A Szolgáltatás az ügyfelek számára a www.eumetrology.hu/bermeres honlapon keresztül vehető igénybe.

A Szolgáltatás kizárólag abban az esetben vehető igénybe, amennyiben az ügyfél jelen ÁSZF-et elfogadja.

 

7.2. A Szolgáltatás igénybevételével összefüggő jogosultsági kérdések

A nem természetes személy képviselőinek felhasználói jogosultsága kezelését a Szolgáltató látja el. A Szolgáltató minden jóváhagyott regisztrációs folyamat után úgy tekint a nem természetes személy képviselőjére (kapcsolattartójára), mintha annak vezetője járna el, tehát teljes értékű jogosultsággal rendelkezik, aki dönthet a szolgáltatás megrendeléséről és tudomásul veszi, hogy megrendelés esetén fizetési kötelezettsége keletkezik.

8. A BÉRMÉRÉS SZOLGÁLTATÁS MENETE, SZOLGÁLTATÁSI MINŐSÉG, BIZTONSÁG, RENDELKEZÉSRE ÁLLÁS

8.1 A bérmérési szolgáltatás menete

    1. Az ügyfél az ÜF-en történő regisztrációt követően az ÜF-re belépve tud „Új mérési igény”-t (továbbiakban ÚMI) leadni a szolgáltató felé.

1.1.    Az ÚMI hiánytalan és valós (hiteles) információkkal való kitöltése az ajánlatkérés feltétele és alapja. Amennyiben ez nem történik meg, a szolgáltató jogosult az ajánlatadás megtagadására.

   2. Az ÚMI leadását a szolgáltató belső rendszerében rögzíti, majd megkezdi a feldolgozást. Felmerülő kérdés esetén a szolgáltató felveszi az ügyféllel a kapcsolatot.

      3. A szolgáltató az igény sikeres feldolgozását követően az ügyfélnek árajánlatot küld, amely e-mailben és az ÜF-en elérhető az ügyfél számára.
4. Az árajánlatban szereplő munkát az ügyfél többféleképpen is megrendelheti, tudomásul véve, hogy ezáltal fizetési kötelezettsége keletkezik:

4.1.    A szolgáltató által küldött dokumentum aláírásával, melyről a szolgáltató automatikus értesítést kap.

4.2.    A szolgáltatónak küldött egyedi beszerzési megrendelés (PO, purchase order, megrendelés stb.) megküldésével.

      5. A megrendelést a szolgáltató visszaigazolja.

      6. Az ügyfél saját költségén a szolgáltató telephelyére szállítja vagy szállíttatja a vizsgálandó termékeket.

    7. A szolgáltató az elvégzendő munka időbeli ütemezését a vizsgálandó termékek telephelyére történő beérkezését követően végzi.

      8. A szolgáltató elvégzi a megrendelt munkát.
9. A szolgáltató TIG-et küld az ügyfél részére a mérési eredmények elérhetőségéről és visszaigzolást vár az ügyféltől a megfelelőségről vagy  nem megfelelőségről
10. Az ügyfél általi TIG visszaküldésnek megfelelően vagy lezárásra kerül a munka, vagy az ügyfél visszajelzésének megfelelően kivizsgálás kezdődik, majd a vizsgálat végeztével a munka lezárása történik.

   11. A munka lezárásakor a szolgáltató számlát állít ki az ügyfél részére az ajánlatban szereplő összegnek és a magyar jogszabályok szerinti számlázásnak megfelelően

11.1. Az ügyfél kifejezetten kötelezi magát arra, hogy a jelen szerződésben meghatározott feltételek szerint megrendelt, elvégzett és teljesített munka alapján a szolgáltató által készített számla összegét a számlán szereplő fizetési határidőn belül a szolgáltató számlán jelölt bankszámlájára visszavonhatatlanul átutalja.

    12. A munka lezárásakor a megrendelésnek megfelelően a szolgáltató vagy az ügyfél gondoskodik a termékekről lehetőleg azonnal, de maximum a lezárást követő 30 napon belül:

12.1.  Szolgáltató visszaküldi az ügyfélnek

12.2. Szolgáltató megsemmisíti

12.3. Ügyfél saját költségén elszállítja vagy elszállíttatja

8.2. Az ÜF szolgáltatás minősége

A Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtása során lehetőségeihez mérten minden tőle telhetőt megtesz az adatok védelme érdekében, ideértve a biztonsági és minőségi követelményeket is.

A szolgáltató a szolgáltatást az elvárt és biztosítható szakmai követelményeknek megfelelő legmagasabb szinten végzi.

A szolgáltató nyilatkozik, hogy rendelkezik a feladat végzéséhez szükséges engedélyekkel és megfelelő szakmai kompetenciájú munkatársakkal.

8.3. Szolgáltatási időszak

Az ÜF elérhető a hét minden napján, 0 – 24 óráig.

Az ÜF-en leadott igények feldolgozása és a megrendelt munkák elvégzése munkanapokon, nappali munkarend szerint történik. Egyedi igények esetén (pl. expressz megrendelés, éjszakai munkarendben történő munkavégzés stb.) többletköltségek léphetnek fel.

8.4. A Szolgáltatás rendelkezésre állása

A Szolgáltatás éves rendelkezésre állása 99,9 %.

A Szolgáltató karbantartási, fejlesztési munkálatainak elvégzése miatt jogosult a Szolgáltatás szüneteltetésére (tervezett üzemszünet), amennyiben a szüneteltetést nem igénylő más gazdaságos műszaki megoldás nem áll rendelkezésre.

A Szolgáltató a Szolgáltatás vagy az elektronikus ügyintézés szünetelését eredményező  tervezett vagy nem előre tervezett technikai tevékenységről szóló tájékoztatás tekintetében az aktuális információkat honlapján teszi közzé. A szolgáltató nem felelős a tervezett vagy nem tervezett karbantartásból eredő károkért az ügyfél részére.

A tervezett üzemszünet és a különleges karbantartási szünet időtartama nem számít bele a szolgáltatás kiesési idejébe, illetve az éves rendelkezésre állás számításakor nem kell figyelembe venni.

A Szolgáltató előre nem látható és elháríthatatlan külső ok (vis maior), vagy jogszabály alapján feljogosított szervek rendelkezésére tett intézkedés, illetve Magyarország honvédelmi, nemzetbiztonsági, gazdasági és közbiztonsági érdekeinek a jogszabályokban előírt módon történő védelme esetében szüneteltetheti a Szolgáltatást.

8.5. A Szolgáltatás MSZ EN ISO 17025:2018 szabvánnyal kapcsolatos információk

A Szolgáltató által kibocsátott vizsgálati jegyzőkönyvön feltüntetett minősítés ILAC G8:09/2019 nemzetközi irányelv "4.1" döntési szabály alapján történik.

A munkavégzés során használt szabványok aktualitásának vizsgálatát a mindenkori Mérőszobavezető végzi el minden naptári negyedévben.

9. A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

9.1. A Szolgáltató jogai és kötelességei

A Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtása során az általában elvárható gondosság mellett az ÁSZF-ben és annak mellékleteiben (ha vannak), a Szolgáltatásra vonatkozó további szabályzatokban és a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően jár el.

A Szolgáltató, amennyiben a Szolgáltatás igénybevételének akadálya van, erről értesíti az ügyfelet.

A Szolgáltató az ügyfelek kiszolgálásához Ügyfélszolgálatot működtet e-mail elérhetőség biztosításával.

Az ügyfél kifejezetten hozzájárul, hogy a Szolgáltató az ügyfél kérelmében szereplő adatait – kizárólag az adott szolgáltatás érdekében – a vele szerződéses kapcsolatban álló alvállalkozójának továbbítsa.

9.1.1. Szolgáltató kötelességei

Szolgáltató az ügyfél kérelmének elfogadásával és regisztrációjával vállalja, hogy:

 1. a csatlakozás érdekében a csatlakozás folyamata alatt műszaki szakértői támogatást nyújt az ügyfélnek az ÜF felhasználását illetően,

 2. az ügyfél rendelkezésére bocsátja az ÜF-hez történő csatlakozáshoz, valamint használathoz szükséges, a Szerződés mellékleteit képező alábbi dokumentumokat:

 • Általános Szerződési Feltételek,

 • Használati útmutató (Műszaki leírás)

Amennyiben a jelen pont szerinti dokumentumok tartalma változik, a Szolgáltató azokat a honlapján teszi közzé.

 1. a jelen ÁSZF 4. pontjában meghatározott ÜF és ÜF-en elérhető bérmérési szolgáltatással kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtja,

 1. biztosítja a 2.2 pont szerinti ügyfélszolgálati tevékenység ellátásához szükséges, a zavartalan ügyfélkiszolgálást biztosító, felkészült személyzet rendelkezésre állását,  

 1. az igényelt bérmérési szolgáltatásokat a mindenkori ÁSZF-ben meghatározott szolgáltatási időszakban, minőségben és rendelkezésre állás mellett nyújtja, 

 1. az ÜF-et díjmentesen (ellenszolgáltatás nélkül) biztosítja az ügyfél számára, amelyen az ügyfél ajánlatkérést tehet igényeinek megfelelően. Amennyiben az ügyfél megrendeli a kapott ajánlat alapján a bérmérési szolgáltatást a fent leírt módon, úgy fizetési kötelezettsége keletkezik, tehát a bérmérési szolgáltatás igénybevétele nem díjmentes.

9.1.2. Szolgáltató jogosultságai

 1. a Szolgáltató – az ügyfél értesítése mellett – jogosult az ügyfél csatlakozásának megszüntetésére a fentebbi feltételek alapján.

 2. A Szolgáltató – az ügyfél értesítése mellett, vagy anélkül – jogosult megtagadni vagy korlátozni az ÜF igénybevételét, amennyiben az ügyfél veszélyezteti az ÜF biztonságát vagy rendelkezésre állását.

 3. A Szolgáltató az ügyfél által megadott, illetve az ÜF igénybevételével kapcsolatos adatokat saját azonosítási, jogosultság- és szolgáltatáskezelési rendszerében  tárolhatja, valamint az ügyfél kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül is azokat a szolgáltatásához szükséges mértékben és céllal harmadik személynek átadhatja. Ilyen célnak minősül például, de nem kizárólag: az ÜF igénybevételéhez szükséges eszközök előállítása, számlázás, ügyfél elleni követelés érvényesítése.

 4. A szolgáltató jogosult az ügyfél termékeinek megsemmisítésére akkor, ha az ügyfél a jelzésénék ellenére nem tett eleget a vállalásának, miszerint saját költségén elszállítja vagy elszállíttatja a szolgáltatóhoz küldött termékeket a szolgáltatás lezárását követően azonnal, de maximum 30 naptári nap elteltével.

9.1.3. Alvállalkozó Szolgáltató általi bevonásának szabályai

A Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtása során jogosult alvállalkozó(k) igénybevételére. A Szolgáltató az alvállalkozók tekintetében

 1. az alvállalkozó teljesítéséért mind minőségi követelmények, mind határidők tekintetében úgy felel, mintha a Szolgáltatást teljes egészében maga végezte volna el,

 2. a Szolgáltatás teljesítésébe bevont alvállalkozói tevékenységét, berendezéseit saját tevékenységére vonatkozó minőségbiztosítási szabványok szerint köteles ellenőrizni,

 3. gondoskodik róla, hogy alvállalkozója a vállalt üzleti titoktartásnak megfelelően tevékenykedjen.

9.1.4. A Szolgáltatás műszaki paramétereinek módosítása

A Szolgáltató a saját rendszereit a Szolgáltatás folyamatos biztosítása mellett jogosult fejleszteni, módosítani.

A Szolgáltató és az ügyfél kötelesek egymást megfelelő időben előre tájékoztatni minden olyan műszaki módosításról, amely a Szolgáltatás nyújtására, igénybevételére vagy egyébként a Szerződés teljesítésére befolyással lesz.

Amennyiben Felek valamelyike írásban kéréssel fordul a másik Félhez bármely műszaki paraméter megváltoztatására vonatkozóan azzal a céllal, hogy azok megfeleljenek a megváltozott körülményeknek, a Felek 5 munkanapon belül tárgyalásokat kezdeményeznek, amelyen megvitatják:

 • a változtatások műszaki megoldását,

 • az időszakot, amely alatt a változtatásokat véghez kell vinni,

 • a módosítások alapján a munka új elvégzési határidejét. 

9.2. Az ügyfél jogai és kötelességei

Az ügyfél jogosult a csatlakozásra vonatkozó regisztrációja után a Szolgáltatást a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint igénybe venni.

9.2.1. Ügyfél kötelességei

Az ügyfél a szolgáltató honlapján történő regisztráció elküldésével vállalja, hogy:

 1. az ÜF Szolgáltatásra vonatkozó dokumentumokban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el és az abban meghatározott feltételeket teljesíti;

 2. a 2.2. és 4. pontban foglalt tevékenység megvalósítása érdekében a Szolgáltatót a feladat ellátásához szükséges információkkal ellátja;

Az ügyfél a szolgáltató honlapján történő regisztráció elküldésével tudomásul veszi, hogy:

 1. az ÜF szolgáltatásait kizárólag a csatlakozási kérelem Szolgáltató általi elfogadását és a szervezet regisztrációját követően tudja igénybe venni, így ezt követően jogosult az ÜF-en keresztül a szolgáltatást (bérmérés) igénybe venni;

 2. jelen ÁSZF 9.1.1 c) pontjában foglalt szolgáltatások a szolgáltatás megkezdése előtt jelen ÁSZF 5.2.2. pontjában foglalt adminisztratív feltételek teljesítésével vehetők igénybe;

 3. Szolgáltató jelen ÁSZF 9.1.1 b) pont szerinti szolgáltatások igénybevételéhez szükséges további szolgáltatások tekintetében a tájékoztatást a honlapján teszi elérhetővé.

Az ügyfél kifejezetten kötelezi magát arra, hogy a jelen szerződésben meghatározott feltételek szerint megrendelt, elvégzett és teljesített munka alapján a szolgáltató által készített számla összegét a számlán szereplő fizetési határidőn belül a szolgáltató számlán jelölt bankszámlájára visszavonhatatlanul átutalja.

9.2.2. Alvállalkozó ügyfél általi bevonásának szabályai

Az ügyfél a Szolgáltatás igénybevételéhez vagy a csatlakozás kialakításához alvállalkozó bevonására nem jogosult

10. FELELŐSSÉGI KÉRDÉSEK

Felek rögzítik, hogy

 • felelősek az általuk nyújtott tevékenység megfelelő színvonaláért és teljeskörűségéért, így felelősek minden olyan hiányosságért, kárért, amely abból ered, hogy feladataikat gondatlanul, hiányosan teljesítik;

 • felelnek azért, hogy tevékenységük során betartják a tevékenységükre irányadó jogszabályokat, szervezeti és egyéb előírásokat;

 • kölcsönösen együttműködnek, a jóhiszeműség és tisztesség alapelvét, valamint egymás érdekeit kölcsönösen figyelembe véve járnak el;

10.1. A Szolgáltató felelőssége

10.1.1. A Szolgáltató felelősségének általános szabályai

A Szolgáltató vagyoni és nem vagyoni felelőssége az ügyfél felé a Ptk. vonatkozó szabályai szerint áll fenn.

A Szolgáltató a jogszabályban foglaltak szerint naplózza tevékenységeit, védi a naplóbejegyzések sértetlenségét és hitelességét, valamint hosszú távon megőrzi (archiválja) azokat. A naplóadatokat a Szolgáltató felhasználhatja a vagyoni felelősségre vonhatóság, az általa okozott károkkal kapcsolatos saját felelősség, illetve a neki okozott károkért járó kártérítés megállapíthatósága, dokumentálása és bizonyíthatósága érdekében.

10.1.2. Felelősség kizárása, a Szolgáltató egyes jogai

Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás igénybevételét korlátozni/megtagadni azon ügyfél vonatkozásában, akik a Szolgáltató rendeltetésszerű üzemelését veszélyeztetik.

A Szolgáltató kizárja felelősségét az alábbi esetkörökben:

 • minden olyan esetben, ha az ügyfél nem szakszerű, illetve nem rendeltetésszerű beavatkozására vezethető vissza a Szolgáltatással kapcsolatos hibajelenség;

 • vis maior esetén;

 • előzetesen bejelentett és nem bejelentett szüneteltelési időtartam alatti szolgáltatás kiesés esetén fellépő károkért;

 • ha egyes, ÜF útján továbbított információk a Szolgáltatónak fel nem róható okból elvesznek, vagy késedelmet szenvednek. Különösen ilyen eset a Szolgáltatóhoz vezető adatátviteli (internet) hálózat túlterhelődése, elérhetetlensége, vagy az ügyfél informatikai rendszerének hibás működése;

 • az ügyfél meghatározott kötelezettségeinek megszegéséből eredő károkért;

 • az ügyfél együttműködésének elmaradásából eredő károkért.

10.2. Az ügyfél felelőssége

Amennyiben az ügyfél jelen ÁSZF-ben megfogalmazott kötelességeinek elmulasztásával, be nem tartásával kárt okoz, az ebből eredő kárért a polgári jog általános szabályai szerint felel. Ezen felelőssége keretében az ügyfél felel minden olyan kárért, amelyet ő, vagy az általa képviselt személyek más ügyfélnek vagy harmadik személynek okoznak azzal, hogy feladataikat nem a jelen ÁSZF-ben meghatározottak szerint látják el.

Az ügyfél felel az általa adott téves információkból adódó károk, következmények esetében.

Az ügyfél késedelem nélkül köteles a valóságnak megfelelően írásban tájékoztatni a Szolgáltatót az igénybevétel szempontjából jelentős körülményekről, tényekről, adatokról, illetve azok változásáról.


10.3. Az ügyfelet terhelő felelősség

Az ügyfelet büntetőjogi felelősség terheli a rendszer bizonyítható manipulálásának kísérletéért vagy szándékos károkozásért.

Amennyiben az ügyfél jelen ÁSZF-ben megfogalmazott kötelességeinek elmulasztásával, be nem tartásával kárt okoz, az ebből eredő kárért a polgári jog általános szabályai szerint felel.


10.4. Az érintett Felek közös felelőssége

Kárenyhítési kötelezettség terheli a Szolgáltatásban érintett valamennyi résztvevőt.


10.5. Vis maior

Jelen Szolgáltatással kapcsolatos jogviszonyban vis maiornak minősül minden olyan a Felek érdekkörén és ellenőrzésén kívülálló, a Szolgáltatás igénybevétele során bekövetkező, előre nem látható esemény, amely a Felek által elháríthatatlan, és a Szolgáltatás igénybevételét akadályozza, vagy meghiúsítja.

A Felek mentesülnek szerződésszegésük jogkövetkezményei alól, ha a szerződésszegés vis maior miatt következett be. A mentesülés olyan mértékű, amilyen mértékben a vis maior esemény az érintett Felet gátolja a kötelezettségei teljesítésében. A mentesítés kizárólag arra az időre szól, ameddig a szóban forgó esemény hatása fennáll.

Felek a vis maior körülményekről egymást haladéktalanul, de legkésőbb 3 napon belül értesítik.

A Szolgáltató vis maior esetén haladéktalanul megteszi a szolgáltatásnyújtás zavartalansága, illetve az eset körülményeihez képest szükséges kármegelőző vagy kárelhárító intézkedéseket, és haladéktalanul tájékoztatást helyez el a rendkívüli helyzetről internetes honlapján, annak a Szolgáltatás elérhetőségében okozott hatásairól és arról, hogy előre láthatóan mikor lesz képes a Szolgáltatás elérhetőségét a rendelkezésre állásra meghatározottak szerint biztosítani.

11. TECHNIKAI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS, ÜGYFÉLTÁMOGATÁS, A BEJELENTÉSEK, PANASZOK KEZELÉSÉNEK RENDJE

11.1. Az ügyfél részére nyújtott támogatás, a panaszok bejelentésének módja

Az ÜF-fel kapcsolatos kérdést, hibát, panaszt az ügyfél jelen ÁSZF 2.2 pontjában meghatározott elérhetőségeken jelenthetik be. A Szolgáltatáshoz kapcsolódóan a Szolgáltató nem nyújt személyes ügyfélszolgálat szolgáltatást. A megrendelt szolgáltatással kapcsolatban kérdést, hibát, panaszt az ügyfél a szolgáltató részéről hozzárendelt kapcsolattartónak (projektvezető) jelezhet.

Természetes személy ügyfél panaszával az illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz is fordulhat jelen ÁSZF 2.3 pontjában megjelölt elérhetőségeken.

 

11.2. A panaszok, bejelentések kezelésének rendje

11.2.1. Az ÜF-fel kapcsolatos kérdések, kifogások és panaszok kezelésének rendje

      ·   A szol gáltató az ÜF-fel kapcsolatos kérdéseket, kifogásokat és panaszokat jelen ÁSZF 2.2 pontjában meghatározottaknak megfelelően fogadja.

    · A bejelentés/panasz beérkezésétől számított 30 (harminc) munkanapon belül a Szolgáltató írásban köteles válaszolni a bejelentőnek. A Szolgáltató a válaszadáshoz szükséges információk megadását kérheti a bejelentőtől.

       · Amennyiben a választ a bejelentő nem tartja kielégítőnek, vagy az alapján nem sikerül a Szolgáltató bevonásával rendezni a felmerült vitát, akkor a bejelentő az ÁSZF 12.5 pontjában foglaltak szerint peres útra terelheti az ügyet.

11.2.2. A megrendelt szolgáltatás (bérmérés) eredményeivel kapcsolatos kérdések, kifogások és panaszok kezelésének rendje

      · A megrendelt szolgáltatás (bérmérés) eredményeivel kapcsolatos kérdéseket, kifogásokat és panaszokat a Szolgáltató részéről az ügyfél számára kijelölt kapcsolattartó (projektvezető) kezeli. A panasz leadására az ügyfélnek lehetősége van a szolgáltató által küldött TIG dokumentumon keresztül. Az itt leadott panasz esetén a Szolgáltató oldaláról illetékes projektvezető 5 munkanapon belül felveszi a kapcsolatot az ügyféllel kivizsgálás céljából.

      · A szolgáltató belső rendszerében rögzíti az esetleges panaszt, arról nyilvántartást vezet.

     · Amennyiben a választ a bejelentő nem tartja kielégítőnek, vagy az alapján nem sikerül a Szolgáltató bevonásával rendezni a felmerült vitát, akkor a bejelentő az ÁSZF 12.5 pontjában foglaltak szerint peres útra terelheti az ügyet. 

11.3. Ügyfelek által igénybe vehető technikai segítségnyújtás

Az ügyfelek a Szolgáltatással összefüggő ÜF-fel kapcsolatos műszaki, technikai jellegű kérdésekben jelen ÁSZF 2.2 pontjában megjelölt elérhetőségeken fordulhatnak a Szolgáltatóhoz.


11.4. Hibaelhárítás

Szolgáltató a részére beérkező hibajelzések kivizsgálását és a hibák kijavítását a tudomására jutást követően haladéktalanul megkezdi.


11.5. A jogviták esetén követendő eljárás

A szerződő Felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a Szolgáltatás igénybevételéből eredő jogvitáikat mindenkor megkísérlik békés úton, tárgyalással rendezni.

Jogvita esetén a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint illetékes bíróság jár el.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos európai uniós és magyar jogszabályok rendelkezései irányadók, különös tekintettel a Ptk., illetve az adatvédelmi jogszabályok – GDPR – rendelkezéseire.

A jelen ÁSZF-ben szereplő kifejezéseket és jogintézményeket a jelen ÁSZF 13. pontjában foglaltak szerint, az ott nem szereplő fogalmakat a magyar nyelv szabályai és a szavak általánosan elfogadott mindennapi jelentése szerint, valamint a magyar jogszabályok alapján kell értelmezni.

12. ADATKEZELÉS, TITOKTARTÁS

12.1. Adatkezelés

A Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos, valamint a Szolgáltatás során tudomására jutott személyes adatokat az Adatkezelési tájékoztatójában jelöltek szerint kezeli. Az Adatkezelési tájékoztatót a honlapján teszi közzé.

Az ÜF szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükséges adatok tekintetében az adatkezelés jogalapja az általános adatvédelmi rendelet  6. cikke (1) bekezdésének c) pontján alapuló törvényi rendelkezés.

12.1.1. Általános rendelkezések

A Szolgáltatás igénybevételének előfeltétele az ügyfél által jelen ÁSZF megismerése és elfogadása. Amennyiben az ügyfél elküldi regisztrációját a szolgáltatónak, azzal elismeri és kijelenti, hogy jelen ÁSZF-et megismerte és elfogadja.

A Szolgáltató gondoskodik az általa kezelt személyes adatok védelméről, működése és szabályzatai megfelelnek az általános adatvédelmi rendelet rendelkezéseinek. A Szolgáltató a szolgáltatás nyújtása során az adatvédelmi szabályoknak és joggyakorlatnak megfelelően jár el, a hatályos jogszabályok előírásait betartja, illetve az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe veszi.

A Szolgáltató rendelkezik Adatkezelési tájékoztatóval, amely részletes előírásokat tartalmaz a személyes adatok kezelésére.

A Szolgáltató úgy választja meg, és minden esetben oly módon üzemelteti a Szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerül sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

A Szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. Ezen célból kezelt adatokat haladéktalanul törli az adatkezelési cél megszűntével.

Amennyiben az ügyfél által igénybe vett Szolgáltatás adatfeldolgozási tevékenység megvalósulását igényli a Szolgáltató részéről, akkor a Szolgáltatás igénybevétele során a jelen ÁSZF-ben rögzített szabályok és Adatkezelési tájékoztató szerint a személyes adatok védelmének tekintetében a szolgáltató kielégíti az általános adatvédelmi rendelet által az adatfeldolgozás vonatkozásában meghatározott feltételeket.

A Szolgáltató biztosítja a Szolgáltatás keretében megvalósuló valamennyi személyes adat kezelési művelet naplózását. A Szolgáltató a naplónyilvántartásban szereplő adatokat történeti nyilvántartásban kezeli.

A személyes adatok kezelésének célja:

 • az ügyfél ÜF regisztrációjához és a Szolgáltatás használatához kapcsolódó azonosítása;

 • az ÜF, valamint az ÜF-en elérhetővé tett szolgáltatások igénybevétele, technikai működtetése;

 • az ügyfél által igénybe vett szolgáltatások használatához szükséges adatok biztosítása, valamint

 • az illetéktelenek személyes adatokhoz - különösen ügyfél adatokhoz - való hozzáférésének megakadályozása.

A Szolgáltatónak biztosítania kell, hogy az ügyfél a Szolgáltatás igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy a Szolgáltató mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel. Ennek érdekében a szolgáltató jelen ÁSZF-et és Adatkezelési tájékoztatót elhelyezi a honlapján.

Az anonimizált - természetes személlyel többé semmilyen módon kapcsolatba nem hozható - adat nem tekinthető többé személyes adatnak, ennek megfelelően továbbításához az ügyfél hozzájárulása vagy tájékoztatása nem szükséges, ezek az ügyfél hozzájárulása és értesítése nélkül felhasználhatók statisztikai vagy más, jogszabályban meghatározott célra.

A Szolgáltató adatkezelőként az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint - amennyiben ilyen előírás létezik - az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Az adatkezelés további részleteit – adatkezelés célja, időtartama, kezelt adatok, anonim látogatóazonosító kezelés – az EUMETROLOGY Kft. Adatkezelési tájékoztatója tartalmazza.

12.1.2. A Szolgáltató ÜF azonosításhoz kötött szolgáltatásaihoz kapcsolódó adatkezelési feladatai

A Szolgáltató a regisztrációs nyilvántartásban, illetőleg az ÜF profilban kizárólag a Szolgáltatás igénybevételéhez, az azonosításhoz, a szerződéskötéshez szükséges, valamint a Felhasználó által önkéntesen szolgáltatott információkat tárolja.

A Szolgáltató az ÜF profilban az ügyfél önkéntes hozzájárulása alapján kezelhet a felhasználóhoz kötődő, a szolgáltatás igénybevételével összefüggő egyéb személyes adatokat, információkat. A Szolgáltató kizárólag olyan esetben adhatja át harmadik félnek az ügyfél adatait, ha ezt jogszabály előírja, vagy ha az ügyfél ebbe beleegyezett.

A Szolgáltatásokkal kapcsolatban tárolt adatokhoz belső rendszeren keresztül vagy a szerverhez való közvetlen hozzáférés útján kizárólag az arra feljogosított személyek, és kizárólag az adatkezelés céljával összefüggésben férhetnek hozzá.

A Szolgáltató a regisztrációs nyilvántartásban és az ÜF profilban történő műveletekről naplónyilvántartást vezet.


12.2. Titoktartás

A Szolgáltató a tudomására jutott üzleti titkokat kizárólag a Szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben ismeri meg és használja fel, és a tudomására jutott bármilyen üzleti titkok megismerését harmadik személyek részére – törvény eltérő rendelkezésének hiányában – nem teszi lehetővé.

Nem minősül az üzleti titokvédelemi kötelezettségek sérelmének

 1. az olyan adatok, tények és információk megismerésének lehetővé tétele, amelyek nyilvánosak, vagy amelyek nyilvánosságát jogszabály írja elő, vagy amelyet a másik Fél hozzájárulásával már nyilvánosságra hoztak,

 2. az üzleti titok jogszabály, hatósági határozat vagy bírósági ítélet kötelezése alapján a másik Fél egyidejű értesítése mellett történő átadása,

 3. jogszabályi feltételek fennállása és erre irányuló megkeresés alapján az üzleti titok megismerésére feljogosított szervezet részére történő átadása.

A jelen pontban meghatározott kötelezettségek az ügyfél és a Szolgáltató alkalmazottjait, tagjait és megbízottjait a Felekkel azonos módon terhelik.

A jelen pont alkalmazásában üzleti titoknak minősül minden, a Szolgáltatás nyújtásával kapcsolatosan végzett tevékenység során az egyik szerződő Féllel összefüggésben a másik Fél tudomására jutó, illetve birtokukba került minden információ, know-how, szabadalmaztatott eljárás, dokumentum, adat és rajz, melyet az érintett Fél nem minősített kifejezetten nyilvánosnak.

13. FOGALMAK, RÖVIDÍTÉSEK

Általános adatvédelmi rendelet:  Az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

ÁSZF:  jelen Általános Szerződési Feltétételek;

Ügyfél: az a természetes vagy nem természetes személy, aki a szolgáltató honlapján az ÜF-en regisztrációt ad le, ÜF-re bejelentkezik, ÜF-et használ, ÜF-en bérmérési igényt ad le, az igénybevett szolgáltatás ellenértékét megtérít és az igénnyel kapcsolatos ügyeket intéz a szolgáltatóval. Felhasználó saját, illetőleg az általa képviselt természetes vagy nem természetes személy nevében veheti igénybe az ÜF szolgáltatásait.

Bérmérés: a szolgáltatás keretein belül kínált geometriai méretek ellenőrzése a szolgáltató saját vagy alvállalkozóin keresztül elérhető berendezéseivel.

Regsiztrációs űrlap:  olyan kérelem, amelyen az ügyfél kezdeményezi az ÜF-hez történő csatlakozását és kijelöli a kapcsolattartókat.

Fizetési kötelezettség:  az ügyfél által megrendelt szolgáltatások ellenértékének kifizetésére vonatkozó előírás.

Fél/Felek:  az ÁSZF alkalmazásában kizárólag az ügyfél és a Szolgáltató külön-külön, vagy együttesen;

GDPR : Az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

Kiesési idő:  az az időszak, amikor az ÜF által nyújtott szolgáltatások ideiglenesen nem vehetők igénybe;

Munka: a szolgáltató által végzett bérmérési szolgáltatás a saját vagy alvállalkozója tulajdonában álló berendezésekkel.

Munkanap:  a hétköznapok a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 102. § (1) bekezdése szerinti munkaszüneti napok kivételével, az ágazati miniszter által az adott évre vonatkozóan kiadott, a munkaszüneti napok körüli munkarendet meghatározó rendeletében foglaltakra is tekintettel;  

ÚMI: Új mérési igény, az ügyfél által leadott igény, mely az általa méretni kívánt termékekhez köthető, valamint a szolgáltatónak a szolgáltatás nyújtásához köthető információkat tartalmazza.

ÜF:  a szolgáltató által meghatározott elektronikus ügyintézési felület, amelyen az ügyfél bérmérési igényt tud leadni, bérmérési szolgáltatást tud megrendelni, megrendelt szolgáltatáshoz köthető számláját tudja megtekinteni.

Ptk.:  2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről;

Szolgáltatás:  a szolgáltató által meghatározott ÜF, bérmérés és egyéb szolgáltatás, amelyek közül több díjköteles.

Szolgáltató:  EUMETROLOGY Termelő és Szolgáltató Kft.

Termék : Ügyfél tulajdonát képező, a szolgáltatóhoz vizsgálatra (bérmérési szolgáltatásra) küldött alkatrész(ek), munkadarab(ok).

TIG : Teljesítési igazolás, a bérmérési munka elvégeztét követően az ügyfélnek küldött dokumentum, mely tartalmazza az eredmények elérhetőségének linkjét, valamint lehetőséget ad az ügyfélnek az eredmények elfogadására vagy az eredményekkel kapcsolatos panasz bejelentésére.

Üzemzavar:  előre nem tervezett üzemszünet vagy a Szolgáltatás korlátozott működőképességét okozó esemény, amely miatt az informatikai rendszerek nem tudják biztosítani az ÜF szolgáltatásait.